Disneyland 1972 Love the old s

Path 1
Path 2
Sau khi down các link trên cần file ghép (Đã giới thiệu)