pass mở file là : http://srworld.yeah.net/ hoặc http://www.srworld.net/
Link http://allgames.gamesh.com/srw/down/game/down.htm
Link khác


Ring ring